KONKURS

06-12-2019

Do 23-12-2019 na facebook'u trwa KONKURS w sklepie Żeglarskim RAKSA: do wygrania voucher na 100 zł - wystarczy wpisać w komentarzu swój pomysł na prezent dla żeglarza, albo coś co sam byś chciał dostać, a spośród uczestników wylosujemy ZWYCIĘZCE. LOSOWANIE 23-12-2019.

 

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ''POMYSŁ NA PREZENT''
2. Organizatorem Konkursu jest RAKSA SPÓŁKA CYWILNA, Gronity, ul. Olsztyńska 59, 11-036 Gietrzwałd, NIP: 739-372-28-91, REGON: 280354318.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu facebook-owym link do konkursu: KONKURS w Sklepie Żeglarskim RAKSA w dniach 06 grudzień – 23 grudzień 2019 roku (do godziny
10:00 rano).
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem firmy RAKSA.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika RAKSA.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest:
Voucher na wartość 100 zł do wykorzystania w Sklepie Żeglarskim RAKSA ważna rok czasu.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
Facebook-owym: KONKURS w Sklepie Żeglarskim RAKSA  zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Jaki jest twój pomysł na prezent ?
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres sklep@raksa.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy RAKSA
S.C., na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od
przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez RAKSA S.C..
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie: https://raksa.com.pl/blog/konkurs.html